top of page

Sinun äänesi Vihdissä - Din röst i Vichtis

Elinvoimainen Vihti

Elinvoimainen Vihti on meidän jokaisen etu. Vihdin tulee olla mahdollistaja, jossa meillä on oikeus rakentaa turvallinen ja laadukas arki - niin sinulla kuin minulla. Vihdin tulee olla mukava paikka, jossa asua sekä yrittää. Kunnan isoja taajama-alueita tulee kehittää voimakkaasti, mutta samalla mahdollistaa kylissä asuminen, rakentaminen ja siellä arjen sujuvuus. 

 

Meidän tulee tehdä konkreettisia toimenpiteitä, joilla lisäämme Vihdin vetovoimaa. Tässä mm. kaavoituksella ja maankäytöllä on iso rooli. Panostetaan yrittäjiin sekä oikea-aikaisiin investointeihin. Uskalletaan olla innovatiivisia, hyödyntää digitalisaation tuomat hyödyt sekä ennakkoluulottomasti nähdä kuntarajojen ulkopuolelle. 

Suomen lapsiystävällisin kunta

 

Vihti on lapsiperhevaltainen kunta ja tämän eteen tulisi tehdä töitä, jotta myös pysymme ja kehitymme sellaisena - hyvinvoivana ja turvallisena. On tärkeätä, että lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin panostetaan, ja että tämä otetaan huomioon päätöksenteossa, ennalta ehkäisevien toimien ja vaikutusten arviointien kautta.Tarvitsemme konkreettisia toimenpiteitä hyvinvoinnin edistämiseen mm. harrastustakuu vähävaraisille perheille. Suomenkielistä ja ruotsinkielistä koulupolkua tulee kehittää, jotta voimme olla kilpailukykyisiä muihin kuntiin nähden. Meidän tulee asettaa rima korkealle ja tehdä hartiavoimin töitä sen eteen, että Vihti olisi Suomen lapsiystävällisin kunta. Mahdotonta? Uskon että hyvällä yhteistyöllä meillä on kaikki edellytykset tämän toteuttamiseen.

Luonnonläheinen ja hyvinvoiva Vihti

Kannustetaan ympäristövastuuseen, lähituotannon hyödyntämiseen ja arvostetaan meidän maanviljelijöitä sekä pidetään huolta Vihdin ruoantuotannon omavaraisuudesta. Hyödynnetään Vihdin upeaa luontoa, niin matkailun saralla kuin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä.Tehdään Hiidenvedestä Uudenmaan Saimaa. 

Ett livskraftigt Vichtis

 

Vi alla vinner på ett livskraftigt Vichtis. Vichtis måste vara en möjliggörare där vi alla har rätt att bygga en trygg och bra vardag - både du och jag. Vichtis ska vara en trivsam plats för både ditt hem och företag. Vi ska utveckla kommunens stora tätområden men samtidigt möjliggöra boende, byggande och en smidig vardag på landsbygden. 

 

Vi måste satsa på att göra Vichtis attraktivare och här spelar stadsplaneringen och markanvändningen en stor roll. Vi ska satsa på företagare och välplanerade investeringar. Vi ska våga vara innovativa, utnyttja digitaliseringens fördelar och fördomsfritt blicka utanför kommungränserna. 

Finlands barnvänligaste kommun

 

Andelen småbarnsfamiljer är hög i Vichtis och vi ska arbeta för och utveckla detta, med fokus på välmående och trygghet. Det är viktigt att vi satsar på barns, ungdomars och familjers välmående. Vi ska beakta det i beslutsfattandet genom förebyggande åtgärder och konsekvensbedömningar. Vi behöver konkreta åtgärder, bl.a. hobbygaranti för familjer med låg inkomst. Vi måste utveckla både den finsk- och svenskspråkiga skolstigen så att vi kan vara konkurrenskraftiga gentemot andra kommuner. Vi måste sätta ribban högt och arbeta hårt för att Vichtis är den barnvänligaste kommunen i Finland. Omöjligt? Jag tror att vi med gott samarbete har alla förutsättningar att uppnå detta mål!

Ett naturvänligt och välmående Vichtis 

 

Vi ska uppmuntra till att ta ansvar för miljön, till att utnyttja närproducerat, och uppskatta våra jordbrukare samt ta hand om Vichtis självförsörjning av livsmedel. Vi ska njuta av Vichtis fantastiska natur, både inom turismen och främjandet av kommuninvånarnas välbefinnande. Hiidenvesi kan bli Nylands Saimen om vi vill!

Heidi-1 (1).jpg
Heidi-2.jpg
LogoSvart.png
bottom of page