top of page
Kommunalval_2021_Fotograf_Sara_Forsius-01608.jpg
Eduskuntavaalit 2023 - Riksdagsval 2023
Uusimaa - Nyland

Kun tarvitaan enemmän kuin politikkoa

När man behöver mer än en politiker

Mistä puhun 

Koulutus 

 

 • Satsataan korkealuokkaiseen koulutukseen ja panostetaan opettajien jaksamiseen ja työnkuvan selkeyttämiseen. Annetaan opettajille opetusrauhaa. 

 • Pidetään huolta siitä, että oppilaat ja opiskelijat saavat tarpeeksi nopeasti matalankynnyksen apua mm. mielenterveysongelmiin. 

 • Kehitetään osaamista tulevaisuuden taitoja silmällä pitäen

 • Panostetaan innovaatioihin ja tutkimukseen 

 • Turvataan riittävä rahoitus

 

Työ ja yrittäjyys

 • Lisää rahaa jäätävä käteen, työnteon tulee aina olla kannattavaa

 • Panostetaan työssä jaksamiseen toimialasta riippumatta

 • Turvataan yrittäjien toimintaedellytykset

 • Heitetään perintövero romukoppaan

 • Tehdään työelämästä ja yrittäjyydestä kannustavampaa ja tasa-arvoisempaa


Talous

 

 • Tasapainoinen ja tulevaisuuteen katsova talous

 • Ennakoidaan ja varaudutaan

 • Sijoitetaan sosiaaliseen pääomaan

 • Kilpailukykyinen verotus


Vad jag tycker

Utbildning

 

 • Vi ska satsa på en högklassig utbildning och ha fokus på lärarnas ork och arbete. Låt lärarna få arbetsro. 

 • Vi ska se till att det finns tillräckligt lågtröskelstöd för elever och studerande vid psykisk ohälsa.

 • Vi ska ha framtidens kompetensutveckling i fokus

 • Vi ska satsa på innovation och forskning

 • Vi ska trygga tillräckliga resurser


Arbete och företagande

 • Mer pengar ska bli i handen

 • Vi ska satsa på ork i arbetet, oberoende av bransch

 • Vi ska trygga verksamhetsförutsättningarna för företagare

 • Vi ska göra oss av med arvsskatten

 • Vi ska jobba för bättre lönsamhet och jämställdhet inom arbets-  och företagsvärlden

 

Ekonomi

 • Ekonomin ska vara i balans och framtidsfokuserad

 • Vi ska förutse och förbereda oss

 • Vi  ska investera i socialt kapital

 • Vi ska ha en konkurrenskraftig beskattning

Koulutus

Suomen tulevaisuus perustuu korkealuokkaiseen koulutukseen. Työelämä ja työympäristö muuttuvat rajusti johtuen mm. digitalisaatiosta ja muut megatrendit, jotka vaikuttavat meihin nyt ja tulevaisuudessa.

Meidän on varmistettava, että koulutusjärjestelmämme vastaa tulevaisuuden vaatimuksia. Meidän on varmistettava, että ennakoinnilla löydämme ratkaisuja, jotka takaavat korkeatasoisen koulutuksen varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulu-/yliopistokoulutukseen asti. Meidän on myös taattava riittävä rahoitus koulutukselle. Koulutuksen ja innovaatioiden leikkaaminen on kuin tulevaisuutemme siipien leikkaaminen.

Olemme tehneet lukuisia muutoksia opetussuunnitelmaan ja paljon muita isoja muutoksia koulutuksessa. Pisa-tulokset ovat laskeneet, meillä on paljon nuoria, joiden on vaikea pysyä muutoksissa mukana ja lisäksi meillä on suuri ongelma, joka ilmenee opettajien ja varhaiskasvatuksen keskuudessa, henkilöstöpula ja uupumus. Tämä on korjattava. Meidän on palattava perusasioihin ja perustekemiseen.

Tulevaisuus tehdään tänään, se ei tule itsestään tai annettuna. Rakennamme kestävää tulevaisuutta tänään, emme huomenna.

Työ ja yrittäjyys

Meidän on tehtävä suuria investointeja ja varmistettava, että työllisyysaste jatkaa nousuaan. Meidän on varmistettava, että nuoret siirtyvät nopeasti työelämään opintojen jälkeen. Tarvitaan innovatiivista ajattelua ja lisäpanostuksia yritysten, organisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyöhön. Suomella ei ole varaa menettää yhtäkään työntekijää. Olemme kaikki huolissamme siitä, miltä tulevaisuutemme näyttää, jos emme tasapainota yhteiskunnan polarisaatiota ja samalla elämme kriisissä, jossa meillä on liian vähän työvoimaa.
Meidän on tarkistettava byrokratiaamme ja tehtävä työmarkkinoille pääsystä helppoa. Samalla on huolehdittava siitä, että ulkomaisen työvoiman saaminen on helppoa.

Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Siksi meidän on panostettava työn ja eläkkeiden verotuksen alentamiseen. Samalla meidän on tasapainotettava valtion talous. Yrittäjyyttä on edistettävä pitämällä yhtiövero kilpailukykyisellä tasolla. Haluamme, että yhtiön toimintaan takaisin sijoitettava voitto verotetaan alemman yhteisöverokannan mukaan.

 

Talous

Tasapainoinen ja eteenpäin katsova talous. Ennakoinnilla varmuutta ja oikea-aikaisia päätöksiä. 

Suomen talous on huonolla pohjalla ja tulevat sukupolvet ovat niitä, jotka joutuvat maksamaan velkaa takaisin. Meillä on liikaa velkaa.
Meillä on aivan liikaa byrokratiaa ja tasoja, joilta rahat katoavat. Jokainen on luultavasti kuullut ilmaisun "ilmaista lounasta ei ole olemassa". Suomi on hyvinvointiyhteiskunta ja sellaisena tulemme olemaan myös tulevaisuudessa. Koska Suomi on suuressa kriisissä, jossa meillä on liian vähän työntekijöitä ja väestö ikääntyy kovaa vauhtia, meillä ei ole varaa jatkaa samaan malliin. Kyse on palveluverkostomme rakentamisen priorisoinnista ja tarkistamisesta. Siksi tarvitsemme tutkimusta ja innovaatioita, tarvitsemme innostavan ja houkuttelevan työelämän ja yritysystävällisen ympäristön, joka tekee Suomelle, että sen asukkaille hyvää.

Suomessa on aivan liian kova verotus, emmekä ole kilpailukykyisiä. Meidän on varmistettava, että ympäristö on optimaalinen myös kansainvälisille yrityksille, jotka haluavat investoida ja keskittyä kasvuun.

Talous on myös sosiaalista pääomaa. Meidän on varmistettava, että investoimme tietoon ja osaamiseen. Varmistamme, että sekä yrityksillä että työnantajilla on edellytykset lisätä sosiaalista pääomaansa kurssien, koulutuksen, uusien innovaatioiden ja tutkimuksen avulla. Sijoitus sosiaaliseen pääomaan lisää hyvinvointia ja myös nettotulosta.

Utbildning

Finlands framtid bygger på en högklassig utbildning. Arbetslivet och arbetsmiljön ändras med en drastisk takt pga. digitalisering och andra megatrender som påverkar oss nu och i framtiden.

Vi måste se till, att vårt utbildningssystem motsvarar framtidens krav. Vi måste se till, att med hjälp av förutse hitta lösningar som garanterar en högklassig utbildning från småbarnspedagogiken ända upp till högskola- / universitet utbildningen. Vi måste också garantera en tillräcklig finansiering för utbildning. Att skära i utbildning och innovation är som , att kapa av vingarna från våran framtid.

Vi har gjort en hel del ändringar i läroplanen och en massor av andra förnyelser inom utbildningen. Pisa resultaten har gått ner, vi har en mängd unga som har svårt att hålla sig med i svängarna och dessutom har vi ett stort problem som förekommer bland lärarna och småbarnspedagogiken, personalbrist och utmattning. Det här måste åtgärdas. Vi måste gå tillbaka, “back to basics”

Framtiden görs idag, den kommer inte för sig själv. Vi bygger en hållbar framtid idag, inte imorgon.​

Arbete och företagande

Vi måste göra stora satsningar och se till att sysselsättningsgraden fortsätter stiga. Vi måste se till, att de unga kommer snabbt med i arbetslivet efter sina studier. Här behöver vi nytänkande och extra satsningar på samarbete mellan företag, organisationer och skolnings anstalter. Finland har inte råd, att mista en enda arbetstagare. Vi är alla måna om hur våran framtid ser ut, om vi inte får i balans polariseringen i samhället och samtidigt lever vi i en kris där vi kommer att ha för lite arbetskraft. Vi måste se över våran byråkrati och göra det lätt att komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt måste vi se till, att vi gör det enkelt för att få utländsk arbetskraft.

Att arbeta skall alltid vara lönsamt. Därför skall vi satsa på att sänka skatten på arbete och pensioner. Samtidigt som vi måste balansera statens ekonomi. Vi skall främja företagsamhet genom att hålla samfundsskatten på en konkurrenskraftig nivå. Vi vill att vinsten som investeras tillbaka i företagets verksamhet beskattas med en lägre samfundsskattesats.

Vi behöver en jämställd arbetsmarknad.

Ekonomi

En balanserad och frammåt blickande ekonomi. Genom, att förutspå rätta och pålitilga beslut. 

Finlands ekonomi är på en dålig bas och våra framtidens generationer är de som skall betala skulden tillbaka. Vi har alldeles för mycket skuld. Vi har alldeles för mycket byråkrati och nivåer där pengarna "försvinner". Alla har säkert hör uttrycket “ det finns ingen gratis lunch”. Finland är ett välfärdssamhälle och så skall vi även fortsätta att vara i framtiden. Eftersom Finland är i en stor kris där vi har för lite arbetstagare och invånarna blir äldre i en väldigt hård takt, har vi inte råd att fortsätta likadant. Det handlar om prioritering och se över hur vårt servicenät har byggts upp. Därför behöver vi forskning och innovationer, vi behöver ett sporrande och lockande arbetsliv och företagsvänlig miljö, som gör, att både Finland och invånarna mår bra.

Finland har alldeles för hård beskattning och vi är inte konkurrenskraftiga. Vi måste se till ,att omgivningen är optimal för internationella företag som vill investera och satsa på tillväxt.

Ekonomi handlar ockå om sosial kapital. Vi måste se till, att vi investerar på kunskap och kunnande. Vi ser till ,att både företag och arbetsgivare har förutsättningar att öka på det sociala kapitalet, genom skolningar, utbildning, nya innovationer och forskning. En satsning på sociala kapitalet ökar välmående och även på nettovinsten.

Seppälä-Heidi-1 (2).jpg
bottom of page